Di động:

GIÁM SÁT MÁY LINUX/UNIX SỬ DỤNG PLUGIN NRPE CHO NAGIOS TRÊN CENTOS 6.2 Không rõ

16/03/2017 14:06 | lpag | Phần mềm | Nhận xét(0) | Đọc(2215)
   Nguồn: manthang.wordpress.com | Lớn | Vừa | Nhỏ

NRPE là một addon cho Nagios giúp thực thi các plugin khác để monitor/check các resources (CPU load, memory usage, swap usage, disk usage, logged in users, running processes, v.v..) và services (http, ftp, v.v..) trên các máy Linux/Unix ở xa.

Mô hình và cơ chế làm việc của NRPE được mô tả trong hình dưới đây:

https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_plugin.jpg?w=150 150w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_plugin.jpg?w=300 300w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_plugin.jpg?w=768 768w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_plugin.jpg 1012w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" width="500" height="140" alt="" />

NRPE addon bao gồm 2 thành phần:

  • Plugin check_nrpe: nằm trên máy Nagios (là monitoring server)
  • Daemon NRPE: chạy trên máy Linux/Unix (remote host) cần monitor

Khi máy Nagios cần check các resources/services trên máy Linux/Unix ở xa:

  • Nagios sẽ thực thi plugin check_nrpe và cho biết resource/service nào cần check
  • Plugin check_nrpe sẽ liên lạc với daemon NRPE trên remote host. Kênh liên lạc có thể được bảo vệ bằng SSL
  • Daemon NRPE sẽ chạy các plugin thích hợp (như check_disk, check_load, check_http, v.v..) để check các resource/service được yêu cầu
  • NRPE daemon truyền kết quả cho check_nrpe, sau đó plugin này trả kết quả lại cho Nagios process

Lưu ý là NRPE daemon yêu cầu các Nagios plugins cần được cài đặt trên các remote Linux/Unix host.

Có 2 cách checking khi sử dụng addon NRPE là:

  • Direct Checks

https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_direct_checks.jpg?w=150 150w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_direct_checks.jpg?w=300 300w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_direct_checks.jpg 702w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" width="500" height="152" alt="" />

Giúp monitor các “local” / “private” resource trên remote Linux/Unix host như CPU load, memory usage, swap usage, disk usage, logged in users, running processes, v.v..

  • Indirect Checks

https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_indirect_checks.jpg?w=150 150w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_indirect_checks.jpg?w=300 300w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_indirect_checks.jpg?w=768 768w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nrpe_indirect_checks.jpg 773w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" width="500" height="131" alt="" />

Nếu vì một lý do nào đó mà Nagios host không thể liên lạc được với các public services và resources của các remote server như HTTP, FTP nhưng remote Linux/Unix host (được cài NRPE daemon và các plugin) lại có thể thì có thể sử dụng cách này để NRPE daemon đóng vai trò làm proxy.

Cài đặt

Nhưng chỉ dẫn dưới đây được làm trên CentOS 6.2. Khi thực hiện, bạn cần có root account trên remote Linux/Unix host và nagios account trên monitoring host. Và trong quá trình compile & install cần có các gói make, gcc, perl, openssl, openssl-devel

  • Setup trên remote host

1. Chuyển qua root và tạo thêm account mới

$ su – root
# /usr/sbin/useradd nagios
# passwd nagios

2. Tải về và giải nén gói Nagios plugins rồi tiến hành compile & install

# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagiosplug/nagios-plugins-1.4.15.tar.gz
# tar xzf nagios-plugins-1.4.15.tar.gz
# cd nagios-plugins-1.4.15
# ./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios
# make
# make install

Sửa lại permission cho các thư mục chứa Nagios plugin

# chown nagios.nagios /usr/local/nagios
# chown -R nagios.nagios /usr/local/nagios/libexec

3. Cài đặt xinetd

# yum install xinetd

4. Cài đặt NRPE daemon

Tải về, giải nén và compile gói NRPE

# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nrpe-2.13.tar.gz
# tar xzf nrpe-2.13.tar.gz
# cd nrpe-2.13
# ./configure
#make all

Cài đặt NRPE plugin (để testing), daemon, và sample config file

# make install-plugin
# make install-daemon
# make install-daemon-config

Chạy NRPE daemon như là một service dưới xinetd.

# make install-xinetd

Mở file /etc/xinetd.d/nrpe và thêm vào IP address của monitoring server ở dòng only_from

only_from = 127.0.0.1 <nagios_ip_address>

Mở file /etc/services và thêm vào NRPE daemon

nrpe 5666/tcp # NRPE

Khởi động lại xinetd

# service xinetd restart

5. Kiểm tra NRPE daemon trên localhost

Đảm bảo rằng NRPE daemon đang chạy dưới xinetd

# netstat -at | grep nrpe

Output như vầy là okie

tcp 0 0 *:nrpe *:* LISTEN

Đảm bảo rằng NRPE đang vận hành đúng chức năng

# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost

Output như vầy là okie

NRPE v2.13

6. Mở firewall rule

Đảm bảo rằng local firewall trên remote Linux/Unix host cho phép NRPE daemon được truy cập từ các remote server

# iptables –I INPUT -p tcp -m tcp –dport 5666 -j ACCEPT
# service iptables save

7. Tùy chỉnh lại các NRPE command

Sample config file cho NRPE daemon chứa một vài command definition mà ta cần dùng để monitor các local resource và service. Các command definition này sẽ định nghĩa các command để chạy một số plugin cho Nagios được cài đặt ở bước 2. Có thể chỉnh lại các command definition, thêm command mới, v.v.. bằng cách sửa file /usr/local/usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg

Dùng một vài command có sẵn sau để check các resource localhost

# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost -c check_users
# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost -c check_load
# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost -c check_hda1
# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost -c check_total_procs
# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost -c check_zombie_procs

Vậy là xong phần cài đặt và cấu hình NRPE cho remote host

  • Setup trên monitoring

(Xem thêm bài Cài đặt Nagios trên CentOS 6.2)

1. Cài đặt check_nrpe plugin

$ su – root
# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nrpe-2.13.tar.gz
# tar xzf nrpe-2.13.tar.gz
# cd nrpe-2.13
# ./configure
# make all
# make install-plugin

2. Kiểm tra việc liên lạc với NRPE daemon

# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.137.3

(thay 192.168.137.3 thành IP address của remote Linux/Unix host)

Output như sau là okie

NRPE v2.13

Lưu ý có thể firewall trên monitoring host hoặc giữa nó với remote host làm cản trở việc liên lạc.

3. Tạo một command definition để sử dụng check_nrpe plugin

Mở file commands.cfg

# vi /usr/local/nagios/etc/commands.cfg

Và thêm vào các dòng sau:

define command{
command_name check_nrpe
command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

Kế tiếp, ta sẽ thêm vào cấu hình của Nagios các service cần được monitor trên remote host.

4. Tạo host và service definition

Best practice là trước tiên nên tạo mới một template cho các loại host khác nhau sẽ được monitor. Ở đây template được tạo có tên là linux.cfg:

# vi /usr/local/nagios/etc/objects/linux.cfg

Dưới đây là nội dung của file đó, tùy nhu cầu mà thay đổi các mục cho thích hợp:

define host{
name linux-box
use generic-host
check_period 24×7
check_interval 5
retry_interval 1
max_check_attempts 10
check_command check-host-alive
notification_period 24×7
notification_interval 30
notification_options d,r
contact_groups admins
register 0
}

Kế tiếp, tạo mới một object definition cho remote host và các resource, service chạy trên đó. Ở đây lấy tên file là oracle.cfg:

# vi /usr/local/nagios/etc/objects/oracle.cfg

Có nội dung mẫu như sau:

define host{
use linux-box
host_name oracle-db
alias Oracle DB 11g
address 192.168.137.3
}

define service{
use generic-service
host_name oracle-db
service_description CPU Load
check_command check_nrpe!check_load
}

define service{
use generic-service
host_name oracle-db
service_description Current Users
check_command check_nrpe!check_users
}

define service{
use generic-service
host_name oracle-db
service_description Total Processes
check_command check_nrpe!check_total_procs
}

Ngoài 3 service cơ bản (CPU Load, Current Users, Total Processes) ở trên, ta có thể thêm definition cho nhiều service khác như memory usage, disk usage, SSH, HTTP, v.v..

Cuối cùng, cần phải thêm 2 object definition file ở trên vào trong config file chính là nagios.cfg:

# vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Thêm vào 2 dòng sau và lưu lại:

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/linux.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/oracle.cfg

5. Khởi động lại Nagios

Kiểm tra lại các config file:

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Nếu output không có lỗi thì chạy tiếp lệnh:

# /etc/init.d/nagios restart
# /etc/init.d/nagios reload

Truy cập vào web interface của Nagios để xem thành quả!

http://<nagios_IP_address>/nagios/

https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nagios_nrpe_demo.jpg?w=150 150w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nagios_nrpe_demo.jpg?w=300 300w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nagios_nrpe_demo.jpg?w=768 768w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nagios_nrpe_demo.jpg?w=1024 1024w, https://manthang.files.wordpress.com/2012/07/nagios_nrpe_demo.jpg 1136w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" width="500" height="282" alt="" />

Tham khảo thêm tài liệu chính thức của NRPE ở đây.

–manthang | manthang.wordpress.com

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 2435 đã được: 1.0/10 (2 Đánh giá)

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Tổng hợp lỗi TeamViewer và cách khắc phục
10 ứng dụng chỉnh sửa video dễ dàng trên Android...
Những trải nghiệm chỉ có với Android Oreo
Top 5 công cụ giám sát hệ thống mã nguồn...
Các ứng dụng hay cho người thường đi công tác...
Đang có hàng trăm GB dữ liệu quan trọng? Hãy...
Mang Launcher phong cách iPad lên Windows
Hãy thử ngay giao diện mới trên trình duyệt Chrome!...
"Ngàn lẻ một" cách chặn số điện thoại đáng ghét...
10 tính năng Android vẫn vượt...
Truyện của P1
​Mã độc đánh cắp mật khẩu...
Trailer: Ninja Rùa 2014 - Michael...
Norton Internet Security 2011 là phiên...
Máy tự động tắt khi chạy...
iPhone 6 và 8 ý tưởng...
10 phím tắt trình duyệt Safari...
Sự thật về chương trình phát...
Vua quạ
Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware