Di động:

Function chuyển số sang chữ bằng ASP Không rõ

04/11/2010 18:25 | lpag | Lập trình | Nhận xét(0) | Đọc(6789)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Highslide JSKhi đang làm phần mềm quản lý khách sạn, tôi tìm được một Function chuyển số sang chữ bằng ASP rất hay của một tác giả (cái này thì quên không lưu lại địa chỉ nguồn).

Khi sử dụng thấy nó rất hữu dụng cho việc chuyển số sang chữ cho các nhà lập trình. Vậy tôi đưa lên đây để chia sẽ với các bạn. Ngoài ra trên nội dung function này, tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều bạn chia sẻ và hợp tác xây dựng function này trở nên hoàn thiện hơn.

<%
'======================================================
'Hàm này dùng để đưa một số bất kỳ (có dấu chấm thập phân) về dạng chuẩn
'(không có dấu thập phân)
'======================================================
Function Doisangsochuan(BaoNhieu)
    BaoNhieu = Trim(BaoNhieu)
    'Cat bỏ khoảng trống
    Do While InStr(1,BaoNhieu," ") > 0
        BaoNhieu = Mid(BaoNhieu, 1, InStr(1, BaoNhieu, " ") - 1) & Mid(BaoNhieu, InStr(1, BaoNhieu, " ") + 1)
    Loop
    Do While InStr(1, BaoNhieu, ".") > 0
     BaoNhieu = Mid(BaoNhieu, 1, InStr(1, BaoNhieu, ".") - 1) & Mid(BaoNhieu, InStr(1, BaoNhieu, ".") + 1)
    Loop
    Doisangsochuan = BaoNhieu  
End Function

'=====================================================
'Hàm này dùng để đổi tiền từ số sang chuẩn
'=====================================================
Function Tienchu(so)
  Dim sotien, Hang, Donvi, Dem, tien
  Dim Ketquacc
  Dim n, Nhom, K  
  Hang = Array("None", "trăm", "mươi", "gì đó")
  Donvi = Array("None", "ngàn tỷ", "tỷ", "triệu", "ngàn", "đồng", "")
  Dem = Array("None", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín")
  sotien = CStr(Cdbl(Doisangsochuan(so)))        'Đưa số về dạng chuẩn ko có dấu phân cách      
  dai = len(sotien)
  If Cdbl(sotien) = 0 then
     Ketquacc = "Không đồng"
  Else  ' sotien khác 0
     sotien = Abs(sotien) & ".00"
     sotien = Right(Space(15) & sotien, 18) ' Lay tong cong 18 ky tu
  For n = 1 to 6
        Nhom = Mid(sotien, (n * 3) - 2, 3)
        If Nhom <> Space(3) Then
           Select Case Nhom
    Case "000"
                   If n = 5 Then
                 chu = "đồng" & Space(1)
        Else
                     chu = Space(0)
                   End If
                Case ".00"
                     chu = ""                    
    Case Else  
                     S1 = Left(Nhom, 1) : S2 = Mid(Nhom, 2, 1) : S3 = Right(Nhom, 1)
                     chu = Space(0) : Hang(3) = Donvi(n)
                     For K = 1 To 3
                           dich = Space(0)
                           If (Mid(Nhom, K, 1) <> " ") then
                             S = Cint(Mid(Nhom, K, 1))                              
                                If S > 0 Then
                       dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(K) & Space(1)
                    Else
                                   If (K = 1) And (n > 1) And (n < 6) Then
                                     dich = "không" & Space(1) & Hang(K) & Space(1)
                                   End If
                               End If
                                Select Case K
                                       Case 2 And S = 1
                                           dich = "mười" & Space(1)
                                     Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
                                        dich = Hang(K) & Space(1)
                                   Case 3 And S = 5 And s2 <> Space(1) And s2 <> "0"
                                       dich = "l" & Mid(dich, 2)
                                    Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
                                     If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And n = 5) Then
                                         dich = "lẻ" & Space(1)
                                       End If
                                 End Select    ' Của K
                                             chu = chu & dich                                  
                         End if  'Của S khác " "                              
                        Next         'K
            Vitri = InStr(chu, "mươi một")
             If Vitri > 0 Then
'                           chu = Thaythechuoi(chu,"mươi một","mươi mốt")          
' Phần này khi thực thi có lỗi, tôi chưa sửa nên tạm loại bỏ      
             End If
                         Ketqua = Ketqua & chu                                                    
                    End Select
    End if            
             Next    ' Của n
           End if
           Ketquacc = UCase(Left(Ketqua, 1)) & Trim(Mid(Ketqua, 2))
           if Instr(Ketquacc,"đồng") = 0 then
    Ketquacc = Ketquacc & " đồng"


           End if  
if so < 0 then
     Tienchu = "Âm " + Ketquacc
else
  Tienchu = Ketquacc
end if    
End Function

'Kết thúc hàm
'====================================================
Function Tiencham(so)
End Function

%>

Nguồn: Chưa rõ
(Xin cám ơn tác giả)

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 741 đã được: 7.3/10 (16 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware